Zápis

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.  Na portále www.elektronickypredzapis.cz si můžete vyplnit a vytisknout formuláře potřebné k zápisu.  Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ. V případě přijetí bude rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvede v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti, které ke 31.8.2019 dosáhnou čtyř a tří let s trvalým bydlištěm v městské části Prahy 10.

  • Adaptace dítěte na podmínky mateřské školy v prvním měsíci docházky probíhá v tomto doporučeném režimu. První dva týdny (10 pracovních dnů) si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě v 10.00 hodin. Následující dva týdny si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě nejpozději po obědě, tj. do 13.00 hodin. Pro období, které následuje, dohodne rodič (zákonný zástupce) dobu pobytu dítěte v MŠ, po konzultaci s třídní učitelkou nebo s ředitelkou školy. Délka pobytu se dohaduje s ohledem na individuální potřeby dítěte, a to i v průběhu výše uvedeného adaptačního režimu.

 

                                                   Aktuality- Zápis pro školní rok 2021-2022  

Zápis proběhne 5.5.2021 – forma (osobní podání žádosti v MŠ x elektronické podání žádosti) bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace.

Elektronický předzápis bude zahájen 6.4.2021 – odkaz na něj je umístěn na webu školy v záložce ZÁPIS.

Konání dne otevřených dveří se v této chvíli neplánuje.

Základní informace o chodu a aktivitách školy získáte na webu školy. Případné dotazy směřujte na email skolka@skolkahribska.cz.

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou též na webu školy.

POSTUP ZÁPISU:

  1. Přes portál elektronickypredzapis.cznebo přes odkaz na webu záložka Zápis provedete registraci a vyplníte Žádost o přijetí, Evidenční list, odešlete a zároveň si vytisknete. Vyplnění věnujte pozornost, řádné vyplnění položek dle instrukce usnadní administraci.

  2. Evidenční list necháte potvrdit pediatrem.

  3. V případě presenčního zápisu přinesete 5.5.2021 vyplněné, podepsané formuláře do MŠ spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce ( důležité je doložit doklad o trvalém bydlišti v Praze 10 zákonného zástupce nebo dítěte). Je možné na portálu předzápisu reservovat čas pro provedení zápisu dle časového harmonogramu.

  4. V případě distanční formy podání Žádosti o přijetí budeme s předstihem informovat na našem webu.

DALŠÍ INFORMACE:

  • Cizinci doloží doklad o povolení pobytu na území ČR, v případě, že nekomunikujete v českém jazyce, doporučujeme účast tlumočníka.

  • Pořadí zaslání Žádosti o přijetí neovlivňuje přijetí dítěte.

  • Obecně platí, že děti mladší tří let můžeme přijmout pouze v případě, že to umožní kapacita a podmínky školy. Pořadníky pro žadatele mladší tří let nevytváří

  Dokumenty ke stažení