Zápis

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školyNa portále  www.elektronickypredzapis.cz si můžete vyplnit a vytisknout formuláře potřebné k zápisu.  Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ. V případě přijetí bude rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvede v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti, které ke 31.8.2019 dosáhnou čtyř a tří let s trvalým bydlištěm v městské části Prahy 10.

  • Adaptace dítěte na podmínky mateřské školy v prvním měsíci docházky probíhá v tomto doporučeném režimu. První dva týdny (10 pracovních dnů) si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě v 10.00 hodin. Následující dva týdny si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě nejpozději po obědě, tj. do 13.00 hodin. Pro období, které následuje, dohodne rodič (zákonný zástupce) dobu pobytu dítěte v MŠ, po konzultaci s třídní učitelkou nebo s ředitelkou školy. Délka pobytu se dohaduje s ohledem na individuální potřeby dítěte, a to i v průběhu výše uvedeného adaptačního režimu.

 

                 Zápis pro školní rok 2022-2023, Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace

                                (pro obě pracoviště MŠ Hřibské = MŠ Hřibská, MŠ Nad Vodovodem)

              Mateřská škola je jeden právní subjekt se dvěma pracovišti = podáváte jednu žádost a jeden evidenční list s potvrzením pediatra, jedno provedení i dalších dokumentů, jsou-li třeba. Na žádosti můžete uvést preferované pracoviště, avšak preferenci bude vyhověno pouze do naplnění kapacity. To znamená, že dítě může být umístěno z kapacitních důvodů na druhé nepreferované pracoviště.

Termín zápisu pro školní rok 2023-2024 bude uveřejněn v dostatečném předstihu

 

K zápisu dokládáte: 

  • vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Vyplněný, podepsaný a pediatrem potvrzený Evidenční list
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti s možností ověření trvalého

                            bydliště v Praze 10

Cizinci, kteří neovládají komunikaci v češtině si zajistí přítomnost tlumočníka.

  1. Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno na vývěsce školy a na webu školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně poštou na adresu trvalého bydliště uvedeného v Žádosti o přijetí. Podrobné informace o dalším postupu s termíny zveřejnění výsledků zápisu obdržíte u zápisu.

 

                                                 

  Dokumenty ke stažení

Příspěvek do fondu rodičů