Omlouvání nepřítomnosti dítěte

  • telefonicky 222 960 235
  • osobně
  • sešit zápisů v šatně třídy
  • emailem   (omluvy@skolkanadvodovodem.cz)

Nepřítomnost dítěte delší než jeden měsíc musí být omluvena písemně. Podrobné informace o organizaci vzdělávání a provozu školy jsou uvedeny v Řádu školy, který je k dispozici na nástěnce před šatnou každé třídy nebo u ředitelky školy.

Stravné, které není odhlášeno ( neomluvená nepřítomnost ) se nevrací.