Kritéria pro přijetí dětí

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2024 – 2025

Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10, Odloučené pracoviště Nad Vodovodem

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace stanovila níže uvedená kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu s ustanovením zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.   

    • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) městská část Praha 10. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 věku pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.  
    • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) městská část Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne čtvrtého roku věku, seřazené od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 
    • Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) městská část Praha 10, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Netýká se dětí v posledním povinném ročníku vzdělávání (§50 Zákona o veřejném zdraví). 

Tato kritéria nabývají platnosti  28. 2. 2024 

Martina Drbohlavová
Ředitelka školy